#sharemevidaXL kasutustingimused

Tere  😊 

Teid suunati siia, kuna meile meeldib teie sisu ja meie,

vidaXL ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi ‘vidaXL’),

oleme küsinud teilt luba levitada teie audiovisuaalset sisu (edaspidi 'töö') (muuhulgas) meie veebilehtedel, sotsiaalmeedia kontodel nagu Instagram, Facebook ja Pinterest (edaspidi 'kontod'), reklaamkirjades ning muudes turunduse ja reklaami materjalides.

Anname teile võimaluse reklaamida oma tööd meie veebilehtedel ja teha kaastööd meie kontodel. Selle jaoks küsime teilt sõnaselget nõusolekut kasutada küsitud tööd järgneval viisil ja kasutada seda ärilisel eesmärgil.

 1. Kinnitad, et olete:
  1. täisealine füüsiline isik;
  2. materjalide kasutaja, omanik või rentnik või teil on muu tiitel, mis võimaldab teil anda ülekandmiseks loa ja
  3. teie jagatud töö algne autor.
 2. Piiramata osa VII sätteid, kui lisate oma sisule teemaviite #sharemevidaxl, nõustute käesolevate kasutustingimustega ja annate meile loa tasuta, seega loobute sõnaselgelt õiguse mis tahes vidaXLi makstavale hüvitisele või tasule, ilma geograafiliste piiranguteta, st kogu maailmas, pöördumatult, st et luba ei saa tagasi võtta ega lõpetada mis tahes tingimustel, välja arvatud lepingu sätte VII kohaselt, alaliselt, st määramata ajaks, mitteeksklusiivselt, st et võite kasutada sama tööd teiste litsentside alusel, ülekantavalt või alalitsentsitavalt, et teha järgnevat:
 1. tööd kasutada, taasesitada, levitada, avalikult kuvada, avalikult esitada, näidata või muul moel ekspluateerida täielikult või osaliselt meie mis tahes veebilehel, meie kontodel ja kõigil teistel meediakanalitel, sh meie uudiskirjas ja trükimeedias ja see on täielikult meie otsustada. See hõlmab sõnaselgelt kõiki tuntud ja tundmatuid Internetis pakkumisi;
 2. tööd kasutada, taasesitada, levitada, avalikult kuvada, avalikult esitada, näidata või muul moel ekspluateerida täielikult või osaliselt meie mis tahes veebilehel, meie kontodel ja kõigil teistel meediakanalitel, sh meie uudiskirjas ja trükimeedias ilma teie nõusolekuta;
 3. muuta, redigeerida, tõlkida, hoiustada, hõlmata kollektiivsetes töödes või loominguliselt tuletada tööd kas täielikult või osaliselt ilma teie nõusolekuta.
 1. Kui lisate oma Instagrami sisule teemaviite #sharemevidaxl, siis kinnitate, et teie töö kasutamisel ei rikuta kolmandate isikute õiguseid. Kui teie töös kujutatakse kolmandaid isikuid, kinnitate, et nad on nõus teie töö kasutamisega.
 2. vidaXLi tuleb teavitada niipea kui mõistlikult võimalik autoriõiguste ja isikuõiguste rikkumisest, et anda võimalust võtta nõuetekohaseid meetmeid leevendada olemasolevaid või võimalikke kahjustusi ja nõudeid. vidaXL ei vastuta mingil juhul käesolevate kasutustingimuste I, II ja III osas viidatud olukordade mis tahes rikkumise eest. 
 3. Teie töö kasutamiseks ja levitamiseks meie kontodel võime töödelda vajalikke isikuandmeid, st teie teemaviitega või vidaXLi tootemargiga märgistatud audiovisuaalset sisu, teie kontonime ja erandkorras ka muud teavet, mida olete avaldanud sotsiaalmeedias (nt teie e-posti aadressi), et saaksime viidata teile kui autorile. Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele, neid parandada ja kustutada või töötlemist piirata, töötlemisele vastuväidet esitada ja oma nõusoleku tagasi võtta. Nende õiguste teostamiseks võtke ühendust aadressil webservice@vidaxl.ee. Lisateavet leiate meie dokumendist Privaatsuse ja küpsiste põhimõtted.
 4. Nõustute mis tahes tingimustega, mis on vidaXLi silmis parimad teile kui töö autorile viitamiseks ja kinnitate, et meil ei ole kohustust mis tahes konkreetsel viisil teile kui autorile viidata.
 5. Kumbki pool võib käesoleva lepingu lõpetada kas kirjalikul või elektroonilisel kujul, teatades kaks nädalat ette. Sellisel juhul peate meile saatma e-kirja aadressile social.media@vidaxl.com. Kui teostate seda õigust litsentsi lõpetamiseks, ei ole vidaXLil õigust teie tööd tulevikus kasutada. Mis tahes juba avaldatud töid/kampaaniaid ei muudeta ega kustutata ja teil pole õigus seda nõuda.
 6. vidaXLi leht, sotsiaalmeediakontod, kaubamärgid, logod jms on kaitstud intellektuaalomandi õigusega. Tunnustate ja nõustute, et te ei omanda mis tahes intellektuaalomandi õiguseid seoses eelmainitud ja mis tahes seotud sisuga.
 7. Käesoleva lepingu mis tahes muudatused või lisandused tuleb vormistada kirjalikult või elektrooniliselt. Kui mõni lepingu üksik säte või selle osa muutub kehtetuks, ei muuda see kehtetuks lepingu ülejäänud sätteid. Kui kohaldatav õigus seda lubab, kohaldatakse käesolevatele lepingule ainult Madalmaade õigust.

Suur tänu

vidaXLi meeskond