Meil kehtivad tava- ja äriklientidele erinevad tingimused. Lugege järgnevalt teile kehtivaid tingimusi:

Tavaklientide tingimused

Uuendatud: 2023-05-17

Thuiswinkel.org üldtingimused koostati koostöös Tarbijate Liiduga, arvestades Sotsiaal- ja Majandusnõukogu isereguleerimise koordineerimistöörühma (CZ) esitatud raamistikku, ja need hakkavad kehtima alates 1. juunist 2014.

Sisukord:

Artikkel   1 – Määratlused

Artikkel   2 – Kaupleja isik

Artikkel   3 – Rakendatavus

Artikkel   4 – Pakkumine

Artikkel   5 – Leping

Artikkel   6 – Taganemisõigus

Artikkel   7 – Tarbija kohustused taganemise korral

Artikkel   8 – Taganemisõigust kasutavad tarbijad ning nendega seotud kulud

Artikkel   9 – Kaupleja kohustused taganemise korral

Artikkel  10 – Taganemisõiguse välistamine

Artikkel  11 – Hind

Artikkel  12 – Lepingu täitmine ja lisagarantii

Artikkel  13 – Tarne ja täitmine

Artikkel  14 – Pikendatud kestusega tehingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Artikkel  15 – Maksmine

Artikkel  16 – Kaebuste protseduur

Artikkel  17 – Vaidlused

Artikkel  18 – Filiaali garantii

Artikkel  19 – Täiendavad või erinevad klauslid

Artikkel  20 – Thuiswinkel.org-i üldtingimuste muudatused

 

Artikkel 1 – Määratlused

Käesolevates kasutustingimustes kehtivad järgmised määratlused.

 1. Lisaleping: leping, mille alusel tarbija saab kauglepingu teel tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid, ja kaupleja või kolmas osapool tarnib need tooted, digitaalse sisu ja/või teenused vastavalt kokkuleppele selle kolmanda osapoole ja kaupleja vahel;
 2. Taganemisperiood: periood, mille vältel tarbija võib kasutada oma taganemisõigust;
 3. Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse kaubanduslikel, ametialastel või ärilistel eesmärkidel;
 4. Päev: kalendripäev;
 5. Digitaalne sisu: andmed, mida toodetakse ja tarnitakse digitaalses vormis;
 6. Pikendatud kestusega tehing: kaugleping, mis on seotud erinevate toodete ja/või teenustega ja mille alusel tarnimise ja/või ostmise kohustus on laiendatud pikemale perioodile;
 7. Püsiv andmekandja: kõikvõimalikud vahendid, sh e-kirjad, mis võimaldavad tarbijal või kauplejal talletada teavet, mis on suunatud isiklikult talle, viisil, mis võimaldab seda tulevikus kasutada või sellega tutvuda, aja vältel, mis vastab informatsiooni esitamise eesmärgile, ja mis võimaldab salvestatud teabe muutmatut taasesitust;
 8. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingust taganemisperioodi vältel;
 9. Kaupleja: füüsiline või juriidiline isik, kes on Thuiswinkel.org-i liige ja kes pakub tarbijatele kaugelt tooteid, digitaalset sisu (või ligipääsu sellele) ja/või teenuseid;
 10. Kaugleping: kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud leping toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste kaugmüügiks mõeldud süsteemi raames, kus kasutatakse osaliselt või täielikult üht või mitut kaugkommunikatsiooni tehnikat, kuni lepingu lõppemise hetkeni;
 11. Taganemisõiguse standardvorm: Euroopa taganemisõiguse standardvorm, mis on lisatud käesolevate tingimuste lisasse I;
 12. Kaugkommunikatsiooni tehnika: vahendid, mida on võimalik kasutada kommunikatsiooniks seoses kaupleja poolt tehtud pakkumisega ja tehingu lõpuleviimiseks, ilma et tarbijal ja kauplejal oleks vaja ühel ajal samas kohas viibida.

Artikkel 2 – Kaupleja isik

Haldab: vidaXL Europe B.V. Kaupleb vidaXL.ee nime all

Kontori aadress:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo Holland

E-maili aadress:

webservice@vidaxl.ee

Registreerimisnumber : 09188362

Käibemaksu number: NL820055220B01

Artikkel 3 – Rakendatavus

 1. Need üldtingimused rakenduvad kõikidele kauplejate poolt tehtud pakkumistele ning kõigile kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingutele.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse nende üldtingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks. Kui see ei ole mõistlikul määral võimalik, siis teavitab kaupleja enne kauglepingu sõlmimist, kuidas üldtingimused tehakse tutvumiseks kättesaadavaks kaupleja valduses, ja tarbija vastava nõudmise korral saadetakse need tarbijale tasuta võimalikult kiiresti.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, siis eelnevas lõigus sätestatust hoolimata ning enne kauglepingu sõlmimist esitatakse tarbijale käesolevate üldtingimuste tekst elektroonilises vormis, nii et tarbija saab neid kergesti salvestada püsival andmekandjal. Kui see ei ole mõistlikul määral võimalik, siis enne kauglepingu sõlmimist teavitab kaupleja, kus on võimalik üldtingimustega elektrooniliselt tutvuda, ja vastava nõudmise korral saadetakse need tasuta tarbijale kas elektroonilises vormis või mingil muul viisil.
 4. Juhul, kui käesolevatele üldtingimustele lisaks rakenduvad ka spetsiifilised toote või teenusega seotud tingimused, siis kohalduvad teine ja kolmas artikkel analoogia alusel ning tarbija võib mitteühilduvate üldtingimuste korral alati lähtuda kohalduvast tingimusest, mis on talle kõige soodsam.

Artikkel 4 – Pakkumine

 1. Kui pakkumine kehtib piiratud aja või on tingimuslik, mainitakse seda pakkumises sõnaselgelt.
 2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et võimaldada tarbijal pakkumist piisavalt hinnata. Kui kaupleja kasutab jooniseid, peavad need olema pakutavate toodete ja/või teenuste tõesed kujutised. Ilmsed vead või eksimused pakkumises ei ole kauplejale siduvad.
 3. Iga pakkumine sisaldab teavet, mis teeb tarbijale selgeks, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega.

Artikkel 5 – Leping

 1. Leping sõlmitakse olenevalt lõigus 4 sätestatust siis, kui tarbija pakkumise vastu võtab ning sätestatud tingimused on täidetud.
 2. Kui tarbija on pakkumise vastu võtnud elektrooniliselt, kinnitab kaupleja pakkumise vastuvõtmisest teadlikkust viivitamatult elektroonilisel teel. Tarbija võib lepingust lahti öelda, juhul kui kaupleja pakkumise vastuvõtmist elektrooniliselt ei kinnita.
 3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab kaupleja sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et tagada andmete elektroonilise ülekande turvalisus ja ohutu veebikeskkond. Kui tarbija saab elektrooniliselt maksta, võtab kaupleja sobivad turvameetmed.
 4. Kaupleja võib – seaduslikes piires – hankida teavet tarbija maksekohustuse täitmise võimekuse kohta, samuti asjaolude ja tegurite kohta, mis on olulised kauplepingu vastutustundliku sõlmimise seisukohast. Kui selline taustauuring annab kauplejale õigustatud aluse lepingu sõlmimisest keelduda, siis on tal õigus põhjendustele tuginedes keelduda tellimusest või taotlusest või siduda lepingu sõlmimine eritingimustega.
 5. Kaupleja saadab tarbijale hiljemalt toote, teenuse või digitaalse sisu tarnimise ajal järgmise teabe kas kirjalikus vormis või viisil, mis võimaldab tarbijal seda salvestada kättesaadavale püsivale andmekandjale:
 • kaupleja büroo ametlik aadress, kus tarbija saab esitada kaebusi;
 • tingimused, mille kohaselt tarbija saab rakendada oma taganemisõigust, ja selle meetod, või selge seisukoht seoses taganemisõiguse välistamisega;
 • teave garantii ning olemasoleva müügijärgse teeninduse kohta;
 • toote, teenuse või digitaalse sisu hind koos kõigi maksudega; rakendumise korral tarnekulu ning makse- ja tarne- või kauglepingu rakendumise meetod;
 • lepingu lõpetamise nõuded, kui lepingu kestus ületab ühe aasta või kui see on tähtajatu;
 • kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemisõiguse standardvorm.
 1. Pikendatud kestusega lepingu puhul kehtib eelmises lõigus sätestatu üksnes esimese tarne kohta.

Artikkel 6 – Taganemisõigus

Toodete tarnimine

 1. Toodete ostmisel on tarbijal õigus leping tühistada ilma põhjust esitamata vähemalt 14-päevase perioodi vältel. Kauplejal on lubatud tarbijalt tühistamise põhjust küsida, kuid tarbijal ei ole kohustust oma põhjuseid esitada.
 2. Lõigus 1 sätestatud periood algab päevast, mil tarbija või tarbija poolt volitatud kolmas osapool, kes ei ole transporditeenuse osutaja, selle kätte saab, või:
 • kui tarbija on tellinud mitu toodet: päeval, mil tarbija või kolmas osapool,
 • kes on tarbija poolt selleks volitatud, saab kätte viimase toote. Kaupleja võib keelduda ühest tellimusest mitmele tootele, mille tarnetähtajad on erinevad, juhul kui ta teavitas tarbijat sellest enne tellimisprotsessi selgelt ette.
 • kui toote tarnimine hõlmab eri tarneid või osi: päevast, mil tarbija või tarbija poolt volitatud kolmas osapool saab kätte viimase tarne või viimase osa;
 • kui leping hõlmab toodete regulaarset tarnimist antud perioodi vältel: päev, mil tarbija või tarbija poolt volitatud kolmas osapool saab kätte viimase toote.

Mittemateriaalsel kandjal teenuste ja digitaalse sisu tarnimine

 1. Digitaalse sisu puhul, mida ei tarnita materiaalsel kandjal, on tarbijal õigus leping tühistada ilma põhjuseid esitamata vähemalt 14 päeva vältel. Kauplejal on lubatud tarbijalt tühistamise põhjust küsida, kuid tarbijal ei ole kohustust oma põhjuseid esitada.
 2. Lõigus 3 sätestatud periood algab lepingu sõlmimisele järgnevast päevast.

Pikendatud taganemisperiood toodetele, teenustele ja digitaalsele sisule, mida ei tarnita materiaalsel andmekandjal, juhul kui tarbijat ei teavitatud taganemisõigusest:

 1. Kui kaupleja ei esita tarbijale seadusega sätestatud kohustuslikku teavet taganemisõiguse kohta või kui standardvormi ei esitatud, siis lõpeb taganemisperiood kaksteist kuud pärast algselt sätestatud taganemisperioodi, mida on kirjeldatud selle artikli eelmistes lõikudes.
 2. Kui kaupleja esitas tarbijale teabe, millele eelmises lõigus viidati, kaheteistkümne kuu jooksul alates algse taganemisperioodi alguskuupäevast, siis lõpeb taganemisperiood 14 päeva pärast seda, kui tarbija teabe kätte sai.

Artikkel 7 – Tarbija kohustused taganemisperioodi vältel

 1. Taganemisperioodi vältel käsitseb tarbija toodet ja selle pakendit hoolikalt. Toote võib lahti pakkida ja seda kasutada vaid sedavõrd, kuivõrd see on vajalik toote olemuse, omaduste ja tõhususe hindamiseks. Lähtuda tuleb sellest, et tarbija võib toodet käsitseda ja vaadelda üksnes samal viisil, nagu see oleks lubatud kaupluses.
 2. Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest üksnes siis, kui see tuleneb toote käsitsemisest muul viisil, kui lõigus 1 lubatud.
 3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui kaupleja ei esitanud talle enne lepingu sõlmimist kogu seadusega nõutavat teavet taganemisõiguse kohta.

Artikkel 8 – Oma taganemisõigust kasutavad tarbijad ning nendega seotud kulud

 1. Tarbija, kes soovib kasutada oma taganemisõigust, teatab sellest kauplejale taganemisperioodi vältel, kasutades taganemisõiguse standardvormi või mõnd muud selgelt mõistetavat viisi.
 2. Niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast teatamise päeva, nagu kirjeldatud lõigus 1, peab tarbija toote tagastama või andma üle kauplejale (või tema esindajale). See ei ole vajalik, kui tarbija pakub, et tuleb tootele ise järele. Kui tarbija saadab toote tagasi enne taganemisperioodi lõppu, siis on ta igal juhul lubatud taganemisajast kinni pidanud.
 3. Tarbija tagastab toote koos kõigi asjakohaste lisatarvikutega, ja kui vähegi võimalik, siis algses seisundis ja pakendis, kooskõlas kaupleja poolt esitatud mõistlike ja selgete juhistega.
 4. Risk ning taganemisõiguse korrektse ja õigeaegse kasutamise tõestamise kohustus jäävad tarbija kanda.
 5. Toote tagastamise vahetud kulud kannab tarbija. Kui kaupleja ei ole teatanud, et tarbija peab neid kulusid kandma, või kui kaupleja teatab oma valmisolekust need kulud ise kanda, siis ei ole tarbija kohustatud kaupade tagastamise kulu kandma.
 6. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, olles esmalt sõnaselgelt järele küsinud, et esitatav teenus või müügiks ette valmistamata gaasi, vee või elektri tarne toimub antud taganemisperioodi vältel piiratud mahus või kinnitatud koguses, siis võlgneb tarbija kauplejale rahasumma, mis vastab lepingu sellele osale, mille kaupleja on taganemise hetkeks täitnud, erinevalt kogu lepingu täitmisest.
 7. Tarbija ei kata esitamata teenuste või – piiratud hulgal või koguses – müügiks ette valmistamata vee, gaasi või elektri ega keskkütte kulu, juhul kui:
 • kaupleja ei esitanud tarbijale seadusega nõutavat teavet taganemisõiguse kohta, taganemise korral tasutavate kulude, taganemisõiguse standardvormi kohta, või:
 • tarbija ei küsinud sõnaselgelt teenuse alustamise alguse või gaasi, vee, elektri või linna keskkütte teenuse osutamise alguse kohta taganemisperioodi vältel.
 1. Tarbija ei kata digitaalse sisu täieliku või osalise tarnimise kulusid, kui neid ei edastata materiaalsel andmekandjal, juhul kui:
 • enne tarnet ei nõustunud ta sõnaselgelt lepingu täitmise alustamisega enne taganemisperioodi lõppu;
 • ta ei tunnistanud oma taganemisõiguse kaotust selle loa andmisel; ega
 • kaupleja ei kinnitanud tarbija vastavat ütlust.
 1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, siis tühistatakse õiguslikult kõik lisakokkulepped.

Artikkel 9 – Kaupleja kohustused taganemise korral

 1. Kui kaupleja teeb tarbijale võimalikuks oma taganemisest teatada elektroonilisel teel, siis pärast sellise teate saamist saadab ta viivitamatult kättesaamise kinnituse.
 2. Kaupleja tagastab tarbijale viivitamatult, aga hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tarbijapoolset taganemisest teatamist raha kõigi maksete eest, sh kõik tarnetasud, mis kaupleja võttis tagastatud toote eest. Välja arvatud juhtudel, kui kaupleja on pakkunud, et läheb tootele ise järele, võib ta raha tagastamise edasi lükata seni, kuni on toote kätte saanud või kuni tarbija tõestab, et ta on toote tagastanud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.
 3. Igasuguse raha tagastamise korral kasutab kaupleja sama maksemeetodit, mida tarbija algselt kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija nõustub muu meetodiga. Raha tagastamine on tarbijale tasuta.
 4. Kui tarbija valis kalli tarnemeetodi, mis erineb kõige odavamast standardsest tarnemeetodist, ei pea kaupleja talle tagastama kallima meetodiga kaasnenud lisakulusid.

Artikkel 10 – Taganemisõiguse välistamine

Kaupleja võib tagastamisõiguse välistada järgmiste toode ja teenuste puhul, kuid üksnes siis, kui kaupleja seda pakkumist tehes selgelt sätestas, või vähemalt aegsasti enne lepingu sõlmimist:

 1. Tooted ja teenused, mille hinnad võivad finantsturul kõikuda, nii et tarbijal ei ole selle üle mõju, ja mis võib juhtuda taganemisperioodi vältel;
 2. Avalikul oksjonil sõlmitud lepingud. Avalik oksjon on määratletud kui müügimeetod, kus kaupleja pakub tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid oksjonil oksjonipidaja juhtimisel, kus edukal ostjal on kohustus toode, digitaalne sisu ja/või teenus ära osta.
 3. Teenuslepingud pärast teenuse täielikku osutamist, aga üksnes juhul, kui:
 • teenuse osutamine algas tarbija sõnaselge eelneva nõusolekuga; ja
 • tarbija kinnitas oma taganemisõiguse kaotust niipea, kui kaupleja oli lepingu täies mahus täitnud;
 1. Pakettreisid, pakettpuhkused ja pakettringreisid, nagu nimetatud Madalmaade tsiviilkoodeksi artiklis 7:500 BW, ja reisijateveo lepingud;
 2. Teenuslepingud, mis annavad ligipääsu majutusele, juhul kui leping juba sätestab kindla teenuse osutamise kuupäeva või perioodi, ja muuks kui majutusvõimaluse andmiseks, kaupade transpordiks, autorenditeenuseks ja toitlustuseks;
 3. Lepingud, mis on seotud vabaajategevustega, juhul kui leping juba sätestab kindla teenuse osutamise kuupäeva või perioodi;
 4. Tooted, mis on toodetud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele, mis ei olnud eeltoodetud ning valmistati tarbija kindla eelistuse või otsuse järgi või mis olid selgelt mõeldud kindlale inimesele;
 5. Kiirelt halvaks minevad või piiratud kõlblikkusajaga tooted;
 6. Suletud tooted, mis tervise või hügieenilisuse kaitsega seotud põhjustel tagastamiseks ei sobi ja mille sulgur on tarnimisjärgselt avatud;
 7. Tooted, mis oma loomu tõttu on teiste toodetega pöördumatult kokku segatud;
 8. Alkohoolsed joogid, mille hinnas lepiti lepingu sõlmimisel kokku, aga mille tarne võib aset leida üksnes 30 päeva jooksul ning mille tegelik väärtus sõltub turukõikumistest, mille üle kauplejal puudub mõju;
 9. Suletud audio-/videosalvestised ja arvutiseadmed, mille sulgur on tarnimisjärgselt avatud;
 10. Tarnitud digitaalne sisu, mis ei ole materiaalsel andmekandjal, aga üksnes juhul kui:
 • tarne algas tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul, ja
 • tarbija kinnitas, et see tähendab temapoolset tagastusõiguse kaotust.

Artikkel 11 – Hind

 1. Pakkumises märgatud kehtivusperioodi vältel toodete ja/või pakutavate teenuste hinnad ei tõuse, välja arvatud KM-määrade võrra.
 2. Eelmisest lõigust olenemata võib kaupleja pakkuda tooteid või teenuseid muutuvate hindadega, juhul kui neid hindu mõjutavad kõikumised finantsturgudel, mille üle kauplejal mõju ei ole. Pakkumises peab olema viidatud kõikumiste võimalusele ning asjaolule, et mainitud hinnad on soovituslikud hinnad.
 3. Hinna tõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud vaid siis, kui see tuleneb kohustuslikest määrustest või õigusaktidest.
 4. Hinna tõus enam kui 3 kuud pärast lepingu sõlmimist on lubatud vaid siis, kui kaupleja on seda sätestanud ning:
 • see tuleneb kohustuslikest määrustest ja õigusaktidest; või
 • tarbijal on õigus leping lõpetada hinnatõusu rakendumise päeval.
 1. Toodete või teenuste pakkumises esitatud hinnad sisaldavad KM-i.

Artikkel 12 – Lepingu täitmine ja lisagarantii

 1. Kaupleja garanteerib, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises sätestatud spetsifikatsioonidele, mõistlikele töökindluse ja/või töövõime nõuetele ning kohustuslikele õigusaktidele ja/või valitsuse määrustele, mis kehtisid lepingu sõlmimise kuupäeval. Vastava kokkuleppe korral garanteerib kaupleja lisaks, et toode sobib ka muuks peale tavapärase eesmärgi.
 2. Lisagarantii kokkulepe, mida kaupleja, tootja või maaletooja pakub, ei tohi kunagi mõjutada neid seaduslikke õigusi ja nõudeid, mida tarbija võib kaupleja vastu jõustada lepingu alusel, juhul kui kaupleja oma osa lepingust ei täida.
 3. Lisagarantii määratletakse kui kaupleja, tema tarnija, maaletooja või tootja kõik kohustused, mis annavad tarbijale seadustega sätestatud õigustele lisaks õigused puhuks, kui ta oma lepingupoolt ei täida.

Artikkel 13 – Tarne ja täitmine

 1. Kaupleja on tootetellimusi vastu võttes ja täites ning teenusetaotlusi hinnates võimalikult hoolikas.
 2. Tarnekohaks loetakse aadress, mille tarbija ettevõttele esitab.
 3. Arvestades käesolevate üldtingimuste artiklis 4 sätestatut, täidab ettevõte vastuvõetud tellimused kiirelt, aga hiljemalt 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui kokku on lepitud muu tarneperiood. Kui tarnimisel tekib viivitus või kui tarnet ei ole võimalik teostada või kui seda on võimalik teha üksnes osaliselt, teavitatakse tarbijat sellest hiljemalt 30 päeva pärast tellimuse esitamist. Sellisel juhul on tarbijal õigus lepingust tasuta taganeda ning nõuda hüvitust kulutuste eest.
 4. Pärast lepingu tühistamist kooskõlas eelmise lõiguga tagastab kaupleja tarbijale koheselt tema poolt makstud summa.
 5. Toodete kahjustamise ja/või kaotamise riski kannab tarbija kuni hetkeni, mil ta tarnib tooted tarbijale või eelnevalt tarbija poolt määratud ja kauplejale teatatud esindajale, välja arvatud juhul, kui see on juba sõnaselgelt teisiti kokku lepitud.

Artikkel 14 – Pikendatud kestusega tehingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Lõpetamine

 1. Tarbijal on igal ajal õigus lõpetada tähtajatu leping, mis sõlmiti toodete (sh elektri) või teenuste regulaarseks tarnimiseks, lähtuvalt kokkulepitud lõpetamisreeglitest ning etteteatamisperioodiga, mis ei ole pikem kui üks kuu.
 2. Tarbijal on igal ajal õigus lõpetada tähtajaline leping, mis sõlmiti toodete (sh elektri) või teenuste regulaarseks tarnimiseks määratud perioodi lõpus, lähtuvalt kokkulepitud lõpetamisreeglitest ning etteteatamisperioodiga, mis ei ole pikem kui üks kuu.
 3. Esimeses kahes lõigus kirjeldatud lepingute puhul on tarbijal õigus:
 • neid igal ajal lõpetada, mitte piirneda lepingu lõpetamisega kindlal ajal või spetsiifilisel perioodil;
 • lõpetada neid samal meetodil, millega neid sõlmiti;
 • lõpetada neid sama etteteatamisperioodiga, mis on määratud kauplejale.

Pikendamine

 1. Tähtajaline leping, mis sõlmiti toodete (sh elektri) või teenuste korrapäraseks tarnimiseks või osutamiseks, võib automaatselt pikeneda või kindlaks perioodiks uueneda.
 2. Erinevalt sellest, mis on sätestatud eelmises lõigus, võib tähtajalist lepingut, mis on sõlmitud päeva- või nädalalehtede või ajakirjade regulaarseks tarnimiseks, automaatselt fikseeritud tähtajaks pikendada, juhul kui see ei ületa kolme kuud ja kui tarbijal on õigus see pikendatud leping pikendusperioodi lõpu poole lõpetada, kusjuures etteteatamisperiood ei ületa üht kuud.
 3. Tähtajalist lepingut, mis on sõlmitud toodete või teenuste regulaarseks tarnimiseks, võib automaatselt pikendada tähtajatult vaid siis, kui tarbijal on pidevalt õigus seda lõpetada ja etteteatamisperiood ei ületa üht kuud, ja kui leping on sõlmitud päeva- või nädalalehtede või ajakirjade regulaarseks tarnimiseks sagedusega vähem kui kord kuus, siis ei tohi see periood ületada kolme kuud.
 4. Tähtajalised lepingud päeva- või nädalalehtede ja ajakirjade korrapäraseks tutvustavaks tarnimiseks (prooviperioodid või tutvustuskampaaniad) ei tohi olla automaatselt pikenevad ning need lõpevad automaatselt prooviperioodi või tutvustuskampaania lõpus.

Kestus

 1. Kui tähtajalise lepingu periood on pikem kui üks aasta, siis on tarbijal pärast ühe aasta möödumist alati õigus see lõpetada, kusjuures etteteatamisperiood ei tohi ületada üht kuud, välja arvatud juhul, kui mõistuspäraselt ja õiglaselt ei oleks lepingu enneaegne lõpetamine vastuvõetav.

Artikkel 15 – Maksmine

 1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud muud kuupäeva, siis peab tarbija ettenähtud summa tasuma 14 päeva jooksul alates taganemisperioodi algusest, ja taganemisperioodi puudumise korral 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Teenuse osutamise lepingu puhul algab see 14-päevane periood päeval pärast seda, mil tarbija sai lepingu kinnituse.
 2. Tarbijatele toodete müümisel ei tohi üldtingimused kunagi sätestada ettemaksu summas üle 50%. Ettemaksu nõudmisel ei saa tarbija kasutada mingeid tellimuse täitmise või teenuste osutamisega seotud õigusi, enne kui kõnealune ettemaks on tehtud.
 3. Tarbijal on kohustus kauplejale kohe teada anda kõigist ebatäpsustest esitatud makseandmetes.
 4. Kui tarbija ei täida õigeaegselt oma maksekohustust, siis informeerib kaupleja tarbijat makse hilinemisest ning tarbijale antakse 14 päeva aega maksekohustuse täitmiseks; kui makset seda 14-päevase perioodi jooksul ei tehta, tuleb võlgnetavalt summalt tasuda kohustuslik intress ning kauplejal on õigus nõuda sisse mõistlikud kohtuvälised sissenõudmiskulud. Need sissenõudmistasud võivad maksimaalselt olla: 15% tasumata summast kuni 2500 euroni; 10% järgmiselt 2500 eurolt ja 5% järgmiselt 5000 eurolt, aga minimaalselt 40 eurot. Kaupleja võib neid summasid ja protsente muuta tarbijale soodsamaks.

Artikkel 16 – Kaebuste protseduur

 1. Kaupleja koostab kaebuste esitamise protseduuri, mida tuleb piisavalt tutvustada, ja menetleb kaebust vastavalt oma kaebuste protseduurile.
 2. Tarbija, kes on avastanud puudusi lepingu täitmises, peab esitama kõik kaebused viivitamatult kauplejale täies mahus ja selgete kirjeldustega varustatult.
 3. Kauplejale esitatud kaebusele vastatakse 14 päeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast. Kui on ette näha, et kaebuse menetlemiseks kulub kauem aega, siis vastab kaupleja 14 päeva jooksul, kinnitab kättesaamist ja annab teada, millal tarbija võib oodata täpsemat vastust.
 4. Kaebuse toote, teenuse või kaupleja osutatud teenuse poolt võib esitada ka kaebuste vormiga, mis on leitav Thuswinkel.org-i veebisaidi tarbijate lehelt (www.thuiswinkel.org).

Seejärel saadetakse kaebus nii kõnealusele kauplejale kui ka Thuswinkel.org-ile.

 1. Kaebus, mida ei ole võimalik lahendada läbi ühiste konsultatsioonide ja mõistliku aja jooksul ehk 3 kuu jooksul pärast esitamist, lahendatakse vaidluste lahendamise protseduuri teel.

Artikkel 17 – Vaidlused

 1. Kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepingud lähtuvad käesolevatest üldtingimustest ning üksnes Madalmaade seadustest.
 2. Tarbija ja kaupleja vahelised vaidlused lepingute sõlmimise või kehtivuse üle seoses toodete ja kaupleja poolt osutatud teenustega võib esitada Thuiswinkeli Vaidluste komiteele aadressil P.O. Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl). Esitajaks võib olla nii tarbija kui ka kaupleja, järgides alltoodud sätteid.
 3. Vaidluste komitee tegeleb vaidlusega vaid siis, kui tarbija on kõigepealt esitanud kauplejale õigeaegse kaebuse.
 4. Vaidlus tuleks esitada Vaidluste komiteele kirjalikus vormis hiljemalt kolm kuud pärast selle tekkimist.
 5. Kui tarbija soovib eitada vaidluse Vaidluste komiteele, siis on kaupleja kohustatud sellega nõustuma. Kui kaupleja seda soovib, siis osutab tarbija kaupleja poolt esitatud kirjaliku päringu peale, kas ta soovib vaidluse lahendada lepingu raames või eelistab selleks kompetentset kohut. Kui tarbija ei esita kauplejale oma valikut viie nädala jooksul, siis on kauplejal õigus viia vaidlus kompetentse kohtu ette.
 6. Vaidluste komitee otsused on tingimuslikud, nagu sätestatud Vaidluste komitee põhimääruses. Vaidluste komitee otsused on siduvate nõusolekute vormis.
 7. Vaidluste komitee ei võta vaidlust arutamisele või katkestab oma sekkumise, juhul kui kauplejale on antud luba maksete peatamiseks, kui kaupleja on läinud pankrotti või ettevõte on lõpetanud tegevuse, enne kui komitee jõuab vaidlust istungil arutada ja lõppotsuse langetada.
 8. Kui lisaks Thuiswinkeli Vaidluste komiteele leidub veel mõni pädev vaidluste komitee või komitee, mis on seotud Tarbijakaitseliidu (SGC) vaidluste komitee Fondi või Kaebuste instituudi finantsteenustega (Kifid), siis eelistab Thuiswinkeli Vaidluste komitee tegeleda vaidlustega, mis on peamiselt seotud müügimeetodi või kaugteenuste osutamisega. Kõigi muude vaidlustega tegelevad muud, SGC poolt tunnustatud või Kifidiga seotud vaidluste komiteed.

Artikkel 18 – Filiaali garantii

 1. Thuswinkel.org garanteerib oma liikmete kohustuste täitmise seoses Thuiswinkeli Vaidluste komitee poolt langetatud siduvate nõuannetega, välja arvatud juhul, kui liige otsustab viia siduva nõuande kinnitamiseks kohtu ette kahe kuu jooksul alates nõuande saamisest. Kohtuliku kinnitamise korral garantiikatkestus lõpeb ja garantii rakendub taas, kuivõrd kohtu otsus on lõplik ja kõikehõlmav, ja kui kohus on otsustanud, et siduval nõuandel on siduv mõju. Thuiswinkel.org maksab tarbijale välja kuni 10 000 eurot siduva nõuande kohta. Juhul kui summa on suurem kui 10 000 eurot siduva nõuande kohta, makstakse välja 10 000 eurot. Juhul kui summa on suurem kui 10 000 eurot, on Thuiswinkel.org-il kohustus võtta mõistlikke piisavaid meetmeid, et sundida liiget siduvast nõuandest kinni pidama.
 2. Selle garantii rakendamine eeldab, et tarbija esitab Thuiswinkel.org-ile kirjaliku taotluse ning kannab nõude kauplejalt üle Thuiswinkel.org-ile. Juhul kui nõue kaupleja vastu ületab 10 000 eurot, pakutakse tarbijale võimalust kanda kaupleja vastu suunatud nõude see osa, mis ületab 10 000 eurot, üle Thuiswinkel.org-ile, misjärel organisatsioon tegeleb kohtus oleva nõude tasumisega oma nimel ja omal kulul. 

Artikkel 19 – Täiendavad või erinevad klauslid

Käesolevate üldtingimuste lisaklauslid või nendest erinevad klauslid ei tohi olla tarbijat kahjustavad ning need tuleb sätestada kirjalikult või viisil, mis võimaldab tarbijal neid talletada püsival andmekandjal ja kergesti kättesaadaval viisil.

Artikkel 20 – Thuiswinkel.org-i üldtingimuste muudatused

 1. Thuiswinkel.org muudab käesolevaid üldtingimusi üksnes pärast Tarbijakaitseliiduga konsulteerimist.
 2. Käesolevate üldtingimuste muudatus jõustub alles pärast selle sobivas vormis avaldamist ja lähtuvalt arusaamast, et kui muudatused mõjutavad pakkumise kehtivust, rakendub tarbijale kõige soodsam säte.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Madalmaad.

Õiguste kindlakstegemisel tuleb lähtuda käesolevate üldtingimuste hollandikeelsest versioonist.

 

 

 

 

Lisa I. Taganemisõiguse standardvorm

Taganemisõiguse standardvorm

(see vorm tuleb täita ja tagastada vaid juhul, kui te soovite lepingust taganeda)

 

-        Saaja     Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.ee

-       Mina/meie informeerin/informeerime teid, et seoses meie lepinguga, mis puudutab

järgmiste toodete müüki: [toote kirjeldus]*

järgmise digitaalse sisu tarnet: [digitaalse sisu kirjeldus]*

järgmise teenuse osutamist: [teenuse kirjeldus]*

 

Kasutan/kasutame mina/meie* oma taganemisõigust.

 

-               Tellitud* / kätte saadud* [teenuste tellimise või kauba kättesaamise kuupäev]

-               [Tarbija nimi]

-               [Tarbija aadress]

-               [Tarbija allkiri] (ainult juhul, kui vorm esitatakse paberil)

 

*Kustutada või esitada lisateavet, vastavalt vajadusele.

 

 

Äriklientide tingimused

Viimati uuendatud: 2023-12-08

Sisu:

Artikkel 1. Mõisted

Artikkel 2. Ettevõtja isik

Artikkel 3. Kohaldusala

Artikkel 4. Pakkumine

Artikkel 5. Leping

Artikkel 6. Hinnakujundus

Artikkel 7. Lepingu täitmine ja lisagarantii

Artikkel 8. Tarne ja täitmine

Artikkel 9. Laiendatud tehingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Artikkel 10. Maksmine

Artikkel 11. Omandiõiguse säilitamine

Artikkel 12. Vastutus

Artikkel 13. Kaebuste esitamise kord

Artikkel 14. Vaidlused

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid.

1. päev: kalendripäev;

2. digitaalne sisu: andmed, mida koostatakse või edastatakse digitaalsel kujul;

3. pikaajaline leping: leping, mis näeb ette esemete, teenuste ja/või digitaalse sisu korrapärase tarnimise kindlal perioodil;

4. püsiv andmekandja: mis tahes vahend, sealhulgas e-post, mis võimaldab kliendil või ettevõtjal talletada talle isiklikult adresseeritud teavet viisil, mis võimaldab tulevikus sellele ligi pääseda või seda kasutada aja jooksul, mida on kohandatud eesmärgile, mille jaoks teave mõeldud on ning mis võimaldab hoiustatavat teavet muutmata kujul taasesitada;

5. klient: füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb erialainimesena ja/või ettevõtte nimel;

6. ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub klientidele kaudselt tooteid (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja/või teenuseid;

7. kaugleping: leping, mis sõlmitakse ettevõtja ja kliendi vahel kaugtoodete, digitaalse sisu ja/või teenuste müügi korraldatud süsteemi raames ja mille kohaselt kuni lepingu sõlmimiseni kasutatakse suhtluseks täielikult või osaliselt ühte või mitut tehnoloogilist vahendit;

8. kirjalik: käesolevates tingimustes hõlmab „kirjalik” suhtlust e-posti ja faksi teel, kui saatja isikusamasus ja e-kirja terviklikkus on piisaval määral tõendatud;

9. kaugsuhtluse tehnoloogia: ressurss, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks ilma, et klient ja ettevõtja peaksid viibima samas ruumis;

10. veebilaht: ettevõtja veebipood, kus pakutakse kaupu ja teenuseid, mida kliendid saavad osta;

11. platvorm: väline keskkond, kus ettevõtjad saavad pakkuda kaupu ja teenuseid, mida kliendid saavad osta.

Artikkel 2. Ettevõtja isik

Osaühing vidaXL Europe B.V., asukohaga Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Holland. Tegutseb Hollandis käibemaksukohustuslase numbri NL820055220B01 all ja kaupleb Kaubanduskoja numbri 09188362 all.

Artikkel 3. Kohaldusala

1. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ettevõtja kõigile pakkumistele ning ettevõtja ja kliendi vahelistele kauglepingutele.

2. Kui klient lisab sätteid või tingimusi, mis kalduvad üldtingimustest kõrvale või mis ei sisaldu käesolevates tingimustes, kohalduvad sätted ja tingimused ettevõtjale üksnes juhul, kui ta nendega kirjalikul kujul sõnaselgelt nõustub.

3. Käesolevate tingimuste tekst tehakse kliendile kättesaadavaks enne kauglepingu sõlmimist. Kui see pole mõistlikult võimalik, teatab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist viisi, kuidas klient saab tingimustega tutvuda ja edastab lepingu kliendi taotlusel tasuta nii kiirelt kui võimalik.

4. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, võib hoolimata eelmises lõigus sätestatust ja enne kauglepingu sõlmimist teha tingimuste teksti kliendile kättesaadavaks elektrooniliste vahendite kaudu selliselt, et klient saab seda talletada püsival andmekandjal. Kui see pole mõistlikult võimalik, siis teatatakse enne kauglepingu sõlmimist, kuidas saab tingimustega tutvuda elektrooniliste vahendite kaudu ning et need edastatakse kliendi soovil elektroonilisel või muul viisil.

5. Kui mis tahes käesolevate tingimuste säte on tühine, tuleb asjakohast sätet tõlgendada viisil, mis on lähim poolte soovile, mida on väljendatud tühises sättes, samas kui teised sätted jäävad täielikult kehtima.

6. Kui lisaks käesolevatele tingimustele kehtivad välise platvormi, millele ettevõtja tooteid ja teenuseid pakub, eritingimused, saab klient vastuoluliste tingimuste korral tugineda tingimusele, mis on talle kõige soodsam, kuid ainult juhul kui tingimused ei sisalda erandeid.

7. Äriklientidel puudub juurdepääs oksjonitele piirkondades, kus neid teenuseid pakutakse.

Artikkel 4. Pakkumine

1. Kui pakkumise kestus on piiratud või sellele kehtivad eritingimused, on sellele pakkumises selgesõnaliselt viidatud.

2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste täielikku ja üksikasjalikku kirjeldust.

3.  Veebilehe ja pakkumise sisu on koostatud suure hoolega. Ettevõtja ei saa siiski tagada, et kogu veebilehel olev teave on alati õige ja täielik. Seetõttu võivad ettevõtja hindades, pakkumises, muus veebilehe teabes ja teistes materjalides esineda ilmseid programmeerimis- ja trükivigu.

Artikkel 5. Leping

1. Leping jõustub hetkest, mil klient võtab pakkumise vastu ja täidab vastavaid tingimusi.

2. Kui klient on pakkumise elektrooniliselt vastu võtnud, kinnitab ettevõtja elektrooniliselt viivitamata pakkumise vastuvõtmise kättesaamise. Kui ettevõtja ei ole pakkumise vastuvõtmise kättesaamist kinnitanud, võib klient lepingu lõpetada.

3. Pärast seda, kui klient on pakkumise vastu võtnud, jätab ettevõtja endale õiguse pakkumine tühistada 3 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist. Ettevõtja teavitab tühistamistest viivitamatult klienti.

4. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed andmete elektrooniliseks edastamiseks ja tagab turvalise veebikeskkonna. Kui klient saab maksta elektrooniliselt, järgib ettevõtja selleks asjakohaseid turvameetmeid.

5. Kui pärast lepingu vastuvõtmist selgub, et klient on esitanud valesid andmeid, on ettevõtjal õigus oma kohustusi täita alles pärast õigete andmete saamist.

6. Ettevõtja võib seadusest tulenevate sätete raames uurida, kas klient suudab oma maksekohustusi täita ning uurida kõiki fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu sõlmimiseks. Kui selle uurimise tagajärjel on ettevõtjal kindel alus lepingut mitte sõlmida, on tal õigus tellimusest või taotlusest keelduda seda põhjendades või lisada rakendamisele eritingimusi. Kui ettevõtja uurimise põhjal taotlusest loobub või lisab sellele eritingimused, teavitatakse sellest klienti hiljemalt 3 päeva pärast lepingu sõlmimist.

Artikkel 6. Hinnakujundus

1. Kõik veebilehel ja ettevõtja muudes materjalides nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu (kui ei ole sätestatud teisiti) ja kui veebilehel pole teisiti väljendatud, sisaldavad need ka muid kohaldatavaid tasusid.

2. Eelnevas lõigus sätestatust hoolimata võib pakkuda ettevõtja tooteid või teenuseid muutuva hinnaga, kui hinnad muutuvad finantsturu seisust tulenevalt, mida ettevõtja ei saa mõjutada. Pakkumises tuuakse välja seos turukõikumistega ja asjaolu, et esitatud hinnad on sihthinnad.

3. Ettevõtja võib muuta hindu 2 nädalat pärast lepingu sõlmimist. Kui klient muudatusega ei nõustu, võib ta lepingu lõpetada ilma selle eest ettevõtjale tasumata.

4. Lisatasud, näiteks kohaletoimetamistasud ja maksetasud, on veebilehel esitatud ja neid kuvatakse vähemalt tellimuse esitamise käigus.

Artikkel 7. Lepingu täitmine ja lisagarantii

1. Ettevõtja tagab, et tarnitud tooted ja teenused vastavad lepingule, tingimusel, et sektoris aktsepteeritud määratletud suuruste, kaalude, koguste ja värvimuutuste väiksemaid kõrvalekaldeid ei loeta ettevõtja puudusteks.

2. Klient peab üleandmise ajal tarnitud kauba üle vaatama ja klient veenduma, et tarnitud kaup vastab lepingu tingimustele. See sisaldab järgmist:

- kas tarniti õige kaup;

- kas tarnitud kauba kogused ja arv vastavad kokkuleppele;

- kas tarnitud kaup vastab tavapärasele kasutusele ja/või kaubanduslikele eesmärkidele kehtestatud nõuetele.

Nähtavate puuduste ilmnemisel peab klient sellest ettevõtjat teatama 14 päeva jooksul pärast toodete kohaletoimetamist. Nähtamatute puuduste avastamise korral peab klient sellest ettevõtjat teatama hiljemalt 14 päeva jooksul pärast seda, kui ta oleks võinud need mõistlikult avastada. Kui klient seda ei tee, ei ole tal enam õigust nõuda nende puuduste eest remonti, asendamist, hüvitamist ja/või tagasimaksmist.

3. Kui ettevõtja peab kaebust õigustatuks, parandatakse, asendatakse või hüvitatakse (osaliselt) pärast kliendiga konsulteerimist vastavad tooted. Ettevõtja saab seega suunata kliendi tootja või tarnija juurde.

Artikkel 8. Tarne ja täitmine

1. Käesolevate tingimuste artikli 3 sätete kohaselt täidab ettevõtja vastuvõetud tellimused asjakohaselt kiirelt.

2. Ettevõtjal on õigus kaasata kolmandaid isikuid, kui see on lepinguliste ülesannete täitmiseks vajalik.

3. Määratud tarneaegu tuleb tõlgendada mõistlike pingutuste kohustusena ja neid peetakse ligikaudseteks. Ettevõtjal on õigus kuller valida. Kliendile ei hüvitata mis tahes juhul tarneaja ületamist, välja arvatud juhul kui see juhtus müüja tahtliku tegevuse või sihiliku hooletuse tõttu.

4. Ettevõtja jätab endale õiguse tarnida müüdavaid tooteid osade kaupa.

5. Toodete kahjustumise ja/või kaotamise risk lasub ettevõtjal kuni toodete kliendile üle andmiseni, kui pole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti. Kui klient on nõus toodetele järele tulema, kandub risk üle toodete üleandmisel.

6. Kui klient või tema määratud kolmas isik ei viibi toodete kättesaamiseks kokkulepitud ajal tarneaadressil, on ettevõtjal õigus tooted tagasi võtta. Ettevõtja võib pärast kliendiga konsulteerimist lisatasu eest tarnida tooted kliendile muul ajal ja/või päeval. Kui kohaletoimetamine osutub võimatuks, siis maksekohustust ei tühistata ja kõik lisakulud, sealhulgas tagastuskulud, jäävad kliendi kanda.

Artikkel 9. Laiendatud tehingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Lepingu lõpetamine:

1. Klient saab alati lõpetada lepingu, mis on sõlmitud määramata ajaks ja mis on mõeldud toodete, digitaalse sisu või teenuste korrapäraseks tarnimiseks, kokkulepitud lepingu lõpetamise eeskirjade kohaselt, teavitades ette kõige rohkem kaks kuud.

2. Klient saab alati lõpetada lepingu, mis on sõlmitud kindlaks tähtajaks ja mis on ette nähtud toodete (sh elektrienergia), digitaalse sisu või teenuste korrapäraseks tarnimiseks kindla ajavahemiku lõpus, järgides selleks kokkulepitud lõpetamiseeskirju ja maksimaalselt kahe kuu pikkust etteteatamisaega.

3. Klient saab eelmistes punktides nimetatud lepingud kirjalikult lõpetada.

Laiend:

4. Lepingut, mis on sõlmitud kindlaks tähtajaks ja mis on mõeldud toodete (sh elektrienergia), digitaalse sisu või teenuste korrapäraseks tarnimiseks, pikendatakse automaatselt sama kindla tähtaja võrra.

5. Nimetatud etteteatamistähtajad kehtivad ka lõpetamise korral ettevõtja poolt

Artikkel 10. Maksmine

1. Kliendil on kohustus tasuda ettevõtjale tellimuse vormistamise ajal, kasutades veebilehel esitatud maksemeetodit. Ettevõtja võib pakkuda erinevaid makseviise, mis võivad aeg-ajalt muutuda. Kui pole teisiti kindlaks määratletud, on klient kohustatud tasuma 14 päeva jooksul pärast tarnimist.

2. Kui klient ei täida oma maksekohustust õigeaegselt, vastutab ta seaduse alusel viivitamatult, ilma et oleks vaja viivitustest teavitada. Ettevõtjal on õigus suurendada makstavat summat seadusjärgse viivise määra võrra ja ettevõtjal on õigus nõuda sisse kliendilt kohtuvälised sissenõudmiskulud.

Artikkel 11. Omandiõiguse säilitamine

1. Tarnitud kaubad jäävad ettevõtja omandisse seni, kuni klient tasub makstava summa täies ulatuses.

Artikkel 12. Vastutus

1. Tahtluse või raske hooletuse korral piirdub ettevõtja kogu vastutus kliendi ees lepingu täitmise väidetava rikkumise tõttu hüvitise maksmisega lepingus sätestatud summas (sisaldab käibemaksu). Pikaajalise lepingu korral piirdub nimetatud vastutus summa hüvitamisega, mille klient oli ettevõtjale võlgu kahju tekitamisele eelnenud 3 kuu jooksul.

2. Ettevõtja ei vastuta kliendi ees kaudsete kahjude eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) tagajärgedest, saamata jäänud kasumist, saamata jäänud kokkuhoiust, andmete kadumisest või äritegevuse katkestamisest tuleneva kahju eest.

3. Klient hüvitab ettevõtjale mis tahes kolmandate isikute nõuded, välja arvatud juhul, kui ettevõtja või tema seaduslik ülemus on tahtlikult või hoolimatult käitunud.

4. Eelmised lõigud ei kehti kahju puhul, mis tekkis kliendile ettevõtjalt ostetud puudulike toodete edasimüümisel, juhul kui kliendi kliendid on valmis võtma tema suhtes õiguslikke meetmeid.

5. Kui lepingu täitmine on jäädavalt võimatu, tekib ettevõtja vastutus lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmise pärast üksnes siis, kui klient taotleb ettevõtjalt viivitamata kirjalikult mõistliku tähtaja jooksul lepingu rikkumise kõrvaldamist ja ettevõtja jätkab pärast selle tähtaja möödumist oma kohustuste mittetäitmist. Makseviivituse teade peab sisaldama puuduste võimalikult täielikku ja üksikasjalikku kirjeldust, et ettevõtjal oleks võimalus adekvaatselt reageerida.

6. Hüvitise saamise õiguse tingimus on, et klient teavitab ettevõtjat alati kahjust võimalikult kiiresti kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast selle tekkimist. Kahju, millele ettevõtjale selle aja jooksul tähelepanu ei ole pööratud, ei kuulu hüvitamisele, välja arvatud juhul, kui klient suudab tõendada, et ta ei oleks saanud varem kahjust teavitada.

7. Vääramatu jõu korral ei ole ettevõtja kohustatud hüvitama kliendile tekitatud kahju.

Artikkel 13. Kaebuste esitamise kord

1. Ettevõtja on avalikustanud kaebuste menetluse korra ja tegeleb kaebusega selle kaebuste menetluse korra kohaselt.

2. Kaebused lepingu täitmise kohta tuleb ettevõtjale esitada täielikult ja selge sõnastusega mõistliku aja jooksul pärast seda, kui klient on puudused välja selgitanud.

3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul arvates nende kättesaamise kuupäevast. Kui kaebuse menetlemiseks on vaja rohkem aega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kinnituse kättesaamise kohta ja teatab, millal klient võib oodata täpsemat vastust.

Artikkel 14. Vaidlused

1. Ettevõtja ja kliendi vahelisi lepinguid, mille suhtes neid tingimusi kohaldatakse, reguleerivad eranditult Hollandi seadused.

2. Kõik vaidlused, mis võivad tuleneda lepingust ja mida ei saa rahumeelselt lahendada, võib esitada üksnes Oost-Brabanti kohtusse, mille asukoht on Hertogenbosch. See kehtib ulatuses, kuivõrd kohtualluvuse kohustuslikud reeglid piiravad seda valikut. Ettevõtja ja klient võivad oma vaidlused lahendada siduvate nõuannete või vahekohtu abil.

 


Manus(ed)

Kasutustingimused

Oksjonite üldtingimused

Tagastuspoliitika

Privaatsuse ja küpsistega seotud avaldus